Skip to content

Doustna terapia opioidowa w przypadku przewlekłego bólu obwodowego i ośrodkowego neuropatycznego ad 6

1 rok ago

509 words

Jak pokazano na ryc. 3, w każdej grupie był szeroki wachlarz przyjmowania kapsułek, ale było minimalne nakładanie się w rzeczywiste spożycie lewokamoliny, ponieważ wszyscy oprócz sześciu pacjentów w grupie o wysokiej wytrzymałości przekraczali 3,15 mg na dzień. Tabela 2. Tabela 2. Wyniki wielowymiarowej inwentaryzacji bólu wśród 59 pacjentów, którzy ukończyli badanie. Nie obserwowano znaczących zmian w całkowitym zaburzeniu nastroju (zgodnie z profilem stanów nastroju) podczas badania w żadnej z grup leczenia. Upośledzenie funkcji poznawczych nie było widoczne, a wyniki testu modalności symboli-cyfr faktycznie poprawiły się w obu grupach terapeutycznych. Chociaż wyniki w Wielowymiarowym Zapasie Bólu wśród pacjentów, którzy ukończyli badanie (Tabela 2), wykazali znaczące zmniejszenie w trakcie badania nasilenia bólu, zakłóceń w funkcjonowaniu i zaburzeń afektywnych, a także znacznej poprawy zdolności do Wystarczająco dużo snu nie było znaczących różnic między obiema grupami leczenia pod względem jakiejkolwiek skali w ekwipunku.
Tabela 3. Tabela 3. Zmiana natężenia bólu rejestrowanego w dzienniczku, mierzona na skali wizualno-analogowej, według diagnozy. Nasilenie bólu zmniejszyło się podczas leczenia w każdej podgrupie określonej według przyczyny bólu (Tabela 3). Zaletą kapsułek o dużej wytrzymałości w stosunku do kapsułek o małej mocy było najbardziej widoczne w podgrupach z neuralgią popółpaścową, uszkodzeniem rdzenia kręgowego i stwardnieniem rozsianym. Stopień zmniejszenia bólu podczas leczenia lewokofanolem nie różnił się istotnie w zależności od tego, czy pacjenci stosowali wcześniej opioidy, czy też stosowali jednocześnie leki nieopioidowe. Starszy wiek i dłuższy czas trwania bólu nie wiązały się z mniejszym ograniczeniem bólu. Zmniejszenie bólu podczas leczenia lewostanolem uległo odwróceniu w okresie zmniejszania dawek, gdy pacjenci nie byli świadomi przydzielonego im leczenia. W ciągu ostatnich siedmiu dni okresu zwężania natężenie bólu powróciło do 96 procent poziomu linii podstawowej. Osoby, które ukończyły badanie, zajęły średnio 17 dni, aby całkowicie zaprzestać przyjmowania levorphanolu.
Wycofanie się ze Studium i Zdarzenia niepożądane
Żadna z pomiarów podstawowych nie przewidywała istotnie, którzy pacjenci wycofają się z badania, ale 7 z 10 pacjentów z bólem ośrodkowym z powodu udaru lub ogniskowego uszkodzenia mózgu nie ukończyło badania. Przyczyny wycofania się z badania obejmowały fizyczne lub psychologiczne zdarzenia niepożądane u 15 pacjentów (12 w grupie o dużej wytrzymałości i 3 w grupie o niskiej sile, P = 0,06), niepowodzenie leczenia u 3 pacjentów, brak przestrzegania protokołu w pacjenta i inne powody u 3 pacjentów. Według ich samooceny, gdy nadal przyjmowali badany lek, ci, którzy później wycofali się z badania, byli mniej rozmowni (P = 0,001), bardziej niespokojni (P = 0,007) i bardziej przygnębieni (P = 0,005) niż pacjenci, którzy kontynuowali badanie. W momencie wycofania się z badania ci pacjenci przyjmowali mniej kapsułek niż ci, którzy kontynuowali badanie i odczuli średni spadek bólu o zaledwie 10 procent.
Nie wystąpiły żadne poważne lub nieoczekiwane działania niepożądane związane z lekiem
[więcej w: fizjoterapia po angielsku, olx brzeszcze, usg łódź prywatnie ]
[hasła pokrewne: podwyższona amylaza, socjopata cechy, olx brzeszcze ]

0 thoughts on “Doustna terapia opioidowa w przypadku przewlekłego bólu obwodowego i ośrodkowego neuropatycznego ad 6”