Skip to content

Nadmierne objadanie się jako główny fenotyp mutacji receptora 4 receptora melanokortyny czesc 4

1 rok ago

501 words

DNA wyizolowano z krwi za pomocą zestawu QIAamp DNA Blood Midi Kit (100) (model 51185, Qiagen). Stężenie DNA określono przez pomiar fluorescencji za pomocą sond molekularnych PicoGreen (P-7589) w 96-dołkowym fluorymetrze (SpektraMax, Molecular Devices). Sekwencja referencyjna MC4R (numer dostępu GenBank S77415), dwa kodujące egzony definiujące strukturalną sekwencję POMC (numer dostępu w GenBank V01510) i odpowiednie sekwencje LEPR (zmontowane wewnętrznie z wykorzystaniem numerów dostępu GenBank AC097063.2 i U59257 .1) zostały wycięte na odpowiednie fragmenty reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) (szczegóły dotyczące PCR podano w Dodatku 1). Primery zostały zaprojektowane z zastrzeżonym programem (GenProfile), aby mieć te same temperatury topnienia. Tak więc, wszystkie fragmenty mogą być amplifikowane w identycznych warunkach przy użyciu termocyklera (model PTC-225, MJ Research) z CombiPol (Invitek) do amplifikacji wszystkich trzech genów i trifosforanu deoksynukleozydu (Roti-Mix PCR3 L785.2, Roth) pod standardowe warunki reakcji (całkowita objętość reakcji, 50 .l). Produkty PCR zostały oczyszczone zestawem do oczyszczania PCR QIAquick96 (Qiagen) przed sekwencjonowaniem. Obie nici rutynowo amplifikowano i sekwencjonowano, aby zapewnić maksymalną dokładność analizy zmienności. Jako startery do sekwencjonowania zastosowano również startery PCR. Dodatkowe wewnętrzne startery były stosowane dla produktów PCR dłuższych niż 600 bp dla zapewnienia, że istniała dwuniciowa informacja o sekwencji dla całego fragmentu PCR. Przeprowadzono sekwencjonowanie zautomatyzowanych sekwencerów DNA ABI377 i ABI3700 za pomocą zestawu do sekwencjonowania cykli BigDye Terminator V2 (Applied Biosystems). Oprogramowanie Polyphred wraz z Phred, Phrap, RepeatMasker i Consed37 zostały wykorzystane do wykrywania polimorfizmów. Z 469 próbek DNA, 466 do 467 genotypów (99,4 do 99,6 procent) w każdym miejscu polimorficznym MC4R określono z maksymalną dokładnością i włączono do analizy, a dla LEPR określono 462 do 469 genotypów (co najmniej 98,5 procent). Analiza statystyczna
Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS (Advanced Models 11.0 for Windows). Przeprowadzono analizę wariancji z korekcją post hoc Bonferroniego, testem Kruskala-Wallisa i testem U Manna-Whitneya. Relacje między leptyną a tkanką tłuszczową oceniano za pomocą analizy korelacji Spearmana. Wartości wyrażono jako średnie . SE. Wszystkie wartości P są dwustronne.
Wyniki
Wariacja genetyczna w MC4R
Tabela 1. Tabela 1. Mutacje w genie receptora melanokortyny 4 zidentyfikowane wśród 469 osób z poważną otyłością i 25 osób z prawidłową masą ciała. Dwadzieścia cztery ciężko otyłe osoby (5,1 procent) i jeden pacjent o normalnej wadze (4 procent) posiadały warianty genetyczne w MC4R. Dziewięć różnych mutacji lub polimorfizmów wykryto w segmencie genu obejmującym pozycje pary zasad od 408 do 1419 względem sekwencji odniesienia (Tabela 1). Pierwsze cztery warianty MC4R (Tabela 1) są znane, 11, 19, 20, 23, podczas gdy następne pięć nie zostało zidentyfikowane w przeszukiwaniu Medline. Pierwsze trzy mutacje zmieniły aminokwasy, czwarta była synonimiczna, a ostatnia wpłynęła na region nieulegający translacji 3 . Wszystkie mutacje lub polimorfizmy występowały tylko na jednym allelu; Częstotliwość alleli wahała się od 0,001 do 0,016
[patrz też: urologia warszawa szpital, zdrowie definicja wg who, dermatologia dziecięca ]
[patrz też: stopa konsko szpotawa, olx warka, hula hop efekty ]

0 thoughts on “Nadmierne objadanie się jako główny fenotyp mutacji receptora 4 receptora melanokortyny czesc 4”