Skip to content

skok pasaż ursynowski 1 cd

1 rok ago

501 words

Czynność nerek została oceniona na podstawie pomiarów wydalania białka z moczem (pobranie 24-godzinne), stężenia kreatyniny w surowicy oraz klirensu kreatyniny i jalamatu. Białko dietetyczne oszacowano na podstawie pomiarów wydalania moczu z mocznika.26 Sód, potas, wapń i fosfor mierzono również w 24-godzinnych próbkach moczu. stan odżywienia oceniano na podstawie pomiarów antropometrycznych i masy ciała, a także całkowitej liczby krwinek i oznaczeń stężenia białka całkowitego i albuminy w surowicy. Kontrolę cukrzycy i status lipidów oceniano przez pomiar hemoglobiny glikozylowanej27 i stężenia cholesterolu całkowitego lipoprotein o dużej gęstości, cholesterolu lipoprotein o małej gęstości i triglicerydów.28 Ocena kontrolna i powtarzane badania laboratoryjne, w tym 24-godzinne zbiórki moczu do pomiaru klirensu kreatyniny, białka i mocznika, pełnej morfologii krwi i pomiarów całkowitego białka surowicy, albuminy i hemoglobiny glikozylowanej wykonywano co miesiąc przez trzy miesiące, a następnie co najmniej co trzy miesiące. Odległości międzyotrzewnowe mierzono w odstępach trzy- do sześciomiesięcznych, a stężenia cholesterolu, trójglicerydów i lipoprotein w surowicy w odstępach sześciomiesięcznych. Analizy chemiczne surowicy i moczu przeprowadzono standardowymi klinicznymi technikami laboratoryjnymi. Stężenia hemoglobiny glikowanej określono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, 27 oraz stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy za pomocą analizy spektrofotometrycznej.28 Przyjmowanie białka w diecie obliczono przez dodanie ilości azotu utraconej w postaciach innych niż mocznik (oszacowanej jako 31 mg na kilogram rzeczywista masa ciała na dzień) do zmierzonego wydalania moczu z mocznika azotu, z dostosowaniem do poziomu białka w moczu.26 Klirens lumalamatu mierzono metodą opisaną gdzie indziej.29 Po spożyciu 20 ml wody na kilogram i 10 kropli nasyconego roztworu jodku potasu, podskórnie wstrzyknięto 0,75 MBq soli potasowej znakowanej 125I. Rozpoczynając 60 minut po wstrzyknięciu, trzy próbki moczu zbierano w 30-minutowych odstępach; Próbki osocza zbierano w 30-minutowych odstępach, rozpoczynając 15 minut po pierwszym pobraniu moczu. Mocz i osocze zliczano przez minutę w liczniku gamma Abbott Auto Logic i obliczano klirens ialamatu podczas każdego 30-minutowego okresu i uśredniano trzy wartości. Gdy trzy wartości klirensu zmieniały się szeroko, co sugeruje niepełne oddawanie moczu, test powtórzono z cewnikiem Foleya lub podwójnym mikroklinem w celu pobrania moczu; dla tych pacjentów wszystkie kolejne pomiary wykonano w ten sam sposób. Średni współczynnik zmienności dla trzech wartości klirensu ialamatu wynosił 8,4 procent, jak obliczono ze wszystkich pomiarów przeprowadzonych w marcu i kwietniu każdego roku badania.
Podczas każdej wizyty mierzono ciśnienie krwi w trzech pozycjach (leżących, siedzących i stojących) w tym samym ramieniu. Średnie ciśnienie tętnicze [(skurczowe ciśnienie krwi + [2 X rozkurczowe ciśnienie krwi]) / 3] obliczono w każdej pozycji, a wyniki uśredniono dla uzyskania pojedynczej wartości dla każdej wizyty. Dołożono wszelkich starań, aby utrzymać ciśnienie krwi przy 140/85 mm Hg lub niższym, a pacjenci byli obserwowani co tydzień, jeśli to konieczne, aby utrzymać dobrą kontrolę
[patrz też: retinopatia wcześniacza, twardzina ograniczona, przychodnia ziemowita wrocław ]

0 thoughts on “skok pasaż ursynowski 1 cd”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: elektroniczna dokumentacja medyczna[…]